برچسب ها طرح شهید سلیمانی
غرباگری در قالب طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در بیله سوار 03 دسامبر 2020

غرباگری در قالب طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در بیله سوار

غرباگری در قالب طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در بیله سوار