آموزش مجازی
افت کیفیت در آموزش مجازی 03 اسفند 1399
یادداشت؛

افت کیفیت در آموزش مجازی

یادداشت: سرعت پایین اینترنت و قطعی و وصلی‌های مستمر هر دو طرف آموزش را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب کاهش کیفیت آموزش مجازی می شود.