آموزش
منافع عمومی شهر در ساخت‌و‌سازها مورد توجه قرار گیرد / ضرورت پرهیز از مدیریت سلیقه‌ای در بدنه شهرداری 25 شهریور 1400
رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای شهر اردبیل:

منافع عمومی شهر در ساخت‌و‌سازها مورد توجه قرار گیرد / ضرورت پرهیز از مدیریت سلیقه‌ای در بدنه شهرداری

رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اردبیل بر ضرورت توجه به منافع عمومی شهر در ساخت‌و‌سازها تاکید کرد.

مدرسه‌سازی آغازی برای حرکت به سوی توسعه 06 آبان 1399
یادداشت؛

مدرسه‌سازی آغازی برای حرکت به سوی توسعه

شیوا بیان- توجه به آموزش صحیح، جامعه را از هبوط در ابعاد مختلف رهایی بخشیده، به عروج و تعالی منتهی می کند اما این مهم لوازم و بسترهایی را می طلبد که فراهم آوری آن ها، مقدمه ای بر تحقق رسیدن به باورهای آرمانی در حیطه  آموزشی است.