اردبیل من
شورای شهر اردبیل، حکومت پادشاهی نیست! 15 خرداد 1400

شورای شهر اردبیل، حکومت پادشاهی نیست!

دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند و اما دو همرزم در یک لیست، حتما جا می‌گیرند!