اسداله محسن زاده
⭕دیدار مدیرکل محیط زیست استان اردبیل و هیئت همراه با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره کشت و صنعت مغان 27 اردیبهشت 1400

⭕دیدار مدیرکل محیط زیست استان اردبیل و هیئت همراه با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره کشت و صنعت مغان

مدیرکل محیط زیست استان اردبیل و هیئت همراه با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره کشت و صنعت مغان دیدارکردند.