اسماعیل
23 اسفند 1399

خط فرهنگی شورای اردبیل با کدام عضو تداوم دارد؟

شیوا بیان – یاداشت اسماعیل آذرمی، شورای شهر از باب اینکه محلی برای تلاقی اندیشه‌ها می‌باشد حضور افرادی با جنس‌های تفکراتی گوناگون باعث بهبودی روند خروجی تصمیمات می‌باشد. تطور و تکامل مدیریت شهری زمانی بهتر محقق خواهد شد که سمت و سوی مدیریت شهری صرفاً معطوف به امور عمرانی نبوده و به تمام ذائقه‌های اجتماعی […]