اقدام ملی
ادامه روند اجرایی پروژه ۱۲۰ واحدی طرح اقدام ملی مسکن پارس آباد 12 آذر 1399

ادامه روند اجرایی پروژه ۱۲۰ واحدی طرح اقدام ملی مسکن پارس آباد

پارس آباد- روند اجرایی پروژه ۱۲۰ واحدی طرح اقدام ملی مسکن پارس آباد تداوم دارد.