امنیت نرم
ضرورت حفاظت از امنیت نرم توسط رسانه ها 30 بهمن 1399
رئیس بسیج رسانه استان اردبیل تاکید کرد:

ضرورت حفاظت از امنیت نرم توسط رسانه ها

رئیس سازمان بسیج رسانه استان اردبیل با تاکید بر ضرورت حفاظت از امنیت نرم توسط رسانه ها، افزود: اصحاب رسانه با تبیین توطئه‌های دشمنان به مردم می توانند گام های موثری در حفاظت از امنیت نرم در کشور بردارند.