بخشش دیه
بخشش دیه ۱۲میلیارد ریالی در اردبیل 06 اردیبهشت 1401

بخشش دیه ۱۲میلیارد ریالی در اردبیل

هیأت دارالمصلحین حسینیان اردبیل در ابتدای کار یک پرونده مهم را مختومه کردند