تولیدکنندگان
معرفی تولیدکنندگان به بانک ها جهت دریافت گواهی اعتبار 27 آبان 1399
رییس صمت استان اردبیل خبر داد:

معرفی تولیدکنندگان به بانک ها جهت دریافت گواهی اعتبار

اردبیل- رییس سازمان صنعت, معدن و تجارت اردبیل گفت: قرار است تولید کنندگان به بانک ها معرفی و با تضمین بانک گواهی اعتبار دریافت کنند