تولید زباله | شیوا بیان
تولید زباله و مسئولیت اجتماعی فراموش شده 25 فروردین 1400
یادداشت؛

تولید زباله و مسئولیت اجتماعی فراموش شده

یادداشت- رقیه فرج پور: تولید زباله در خانواده ها روند فزاینده ای به خود گرفته است طوری که امروز زیست شهری و اجتماعی به دلیل احاطه شدن در بین انواع زباله ها به مخاطره افتاده است.