جرح
آمار تصادفات جرحی در استان اردبیل کاهش یافت 07 دی 1399
در هشت ماهه اول سالجاری؛

آمار تصادفات جرحی در استان اردبیل کاهش یافت

طی ۸ ماهه سالجاری آمار تصادفات جرحی در استان اردبیل کاهش یافت.