خیرین
اهدای ۳۰ دستگاه تبلت توسط خیر نیک اندیش به دانش آموزان 29 آبان 1399
در اقدامی خداپسندانه در آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل صورت گرفت؛

اهدای ۳۰ دستگاه تبلت توسط خیر نیک اندیش به دانش آموزان

اردبیل- در اقدامی نیکوکارانه 30 دستگاه تبلت توسط خیر نیک اندیش به دانش آموزان اهدا شد.