دادستان مرکز اردبیل
دستور معرفی پیمانکار  پروژه  پل قدس به بازپرس صادر شد 01 آذر 1400
از سوی دادستان مرکز اردبیل:

دستور معرفی پیمانکار پروژه پل قدس به بازپرس صادر شد

از سوی دادستان مرکز اردبیل دستور معرفی پیمانکار پروژه پل قدس به بازپرس صادر شد