دانه روغنی سویا
آغاز کاشت سویا در بیش از یک هزار هکتار از اراضی کشت و صنعت مغان 18 اردیبهشت 1400

آغاز کاشت سویا در بیش از یک هزار هکتار از اراضی کشت و صنعت مغان

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان از آغاز کاشت دانه روغنی سویا در بیش از یک هزار هکتار از مزارع کشت و صنعت مغان در استان اردبیل خبر داد.