داود شایقی
ابلاغ تضمین نامه ۴۰۰ میلیاردتومان کمک بانک ملی به راه آهن اردبیل 11 آذر 1399
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل خبر داد:

ابلاغ تضمین نامه ۴۰۰ میلیاردتومان کمک بانک ملی به راه آهن اردبیل

اردبیل- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل از ابلاغ تضمین نامه 400 میلیاردتومان کمک بانک ملی به راه آهن اردبیل خبر داد.