دستگاه های قضایی اردبیل
تأکید رئیس کل دادگستری استان مبنی بر رفع مشکلات حقوقی و قضایی شرکت های دانش بنیان 25 فروردین 1401

تأکید رئیس کل دادگستری استان مبنی بر رفع مشکلات حقوقی و قضایی شرکت های دانش بنیان

دستگاه قضایی با دستگاه های اجرایی به منظور احصاء و حل مشکلات حقوقی و قضایی شرکت های دانش بنیان تأکید کرد.