دکتر اسکندرپور
مدیریتی مبتنی بر دانش، با دکتر بهروز اسکندرپور 01 خرداد 1400

مدیریتی مبتنی بر دانش، با دکتر بهروز اسکندرپور

یادداشت- اسماعیل آذرمی: بهروز اسکندرپور سوابق موفق مدیریتی در سطح ریاست دانشگاه و هیئت علمی دانشگاه نیز در کارنامه خود دارد که در این خصوص به واسطه حسن رفتار و مدیریت کارآمد خویش ، جایگاه قابل توجهی میان دانشجویانش دارد.