دیه استان اردبیل
بخشش دیه ۵۸۰ میلیون ریالی با تلاش هیأت صلح هنرمندان 25 فروردین 1401

بخشش دیه ۵۸۰ میلیون ریالی با تلاش هیأت صلح هنرمندان

به همت هیأت صلح هنرمندان و عوامل برنامه حیات سسی انجام پذیرفت