رییس کل دادگستری استان اردبیل | شیوا بیان
کلنگ زنی پروژه ساختمان دادگاه عمومی بخش تازه کند 18 اسفند 1399
با حضور رئیس کل دادگستری استان اردبیل انجام شد؛

کلنگ زنی پروژه ساختمان دادگاه عمومی بخش تازه کند

کلنگ زنی پروژه ساختمان دادگاه عمومی بخش تازه کند با حضور رییس کل دادگستری استان اردبیل انجام شد،