ساخت ساز
ساخت و سازها یکپارچگی دشت اردبیل را به هم زده است 25 اردیبهشت 1401

ساخت و سازها یکپارچگی دشت اردبیل را به هم زده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: ساخت و سازهای ناموزون، یکپارچگی دشت اردبیل را در حفظ اراضی حاصلخیز کشاورزی به هم زده است.