سید خلیل حسینی خلیلی
آیت الله رئیسی در مسیر ایجاد عدالت اجتماعی 16 خرداد 1400
یادداشت؛

آیت الله رئیسی در مسیر ایجاد عدالت اجتماعی

یادداشت- سید خلیل حسینی خلیلی: آیت الله رئیسی نشان داد که با برقراری عدالت و اینکه ایجاد نمایندگی در تمامی استانها در راستای حمایت از محرومان و محرومیت زدایی به دنبال عدالت اجتماعی در بین نیازمندان و مستمندان است که در این موضوع تحول عظیمی در جامعه اتفاق افتاد.