شاهین فرزانه
کوتاه قامتان اردبیل برای درخشش در عرصه های مختلف به دفتر انجمن مراجعه کنند 09 فروردین 1400
مدیر انجمن کوتاه قامتان استان مطرح کرد:

کوتاه قامتان اردبیل برای درخشش در عرصه های مختلف به دفتر انجمن مراجعه کنند

مدیر انجمن کوتاه قامتان استان اردبیل گفت: ظرفیت جامعه کوتاه قامتان اردبیل برای درخشش در عرصه‌های مختلف بالا بوده اما برای قرار گرفتن در مسیر موفقیت نیازمند حمایت جدی مسئولان هستیم.