شطرنج
شطرنجبازان تیم اردبیل مقام سوم را کسب کردند 15 دی 1399
درشب نبرد بزرگان شطرنج جهان درلیگ آلمان؛

شطرنجبازان تیم اردبیل مقام سوم را کسب کردند

شطرنج‌بازان تیم اردبیل درشب نبرد بزرگان شطرنج جهان درلیگ آلمان مقام سوم را کسب کردند.