شهامت هدایت
توسعه زراعت چوب در استان اردبیل شتاب می‌گیرد 22 مهر 1399
مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل:

توسعه زراعت چوب در استان اردبیل شتاب می‌گیرد

شیوا بیان- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت:با تصویب شورای سیاستگذاری توسعه زراعت چوب در استان و هماهنگی‌های بعمل آمده با سازمان جهاد کشاورزی استان و دستگاه‌های ذیربط توسعه زراعت چوب در استان شتاب می‌گیرد.