شهرداری | شیوا بیان
فقدان وفاق و نبود برنامه، آفت بزرگ شورای شهر 13 آبان 1399
یادداشت؛

فقدان وفاق و نبود برنامه، آفت بزرگ شورای شهر

ابقا یا عزل شهردار، کلید واژه هایی می باشند که برخی از اعضای شورا به جامعه تزریق می کنند.