شیشه
کشف یک کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه 30 آبان 1400
دادستان مرکزاستان خبر داد:

کشف یک کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه

متهم پس از صدور دستور قضایی لازم روانه زندان شد و پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی در مراجع قضایی تحت بررسی قرار گرفت