صدور سند
صدور نزدیک به ۱۲ هزار سند مالکیت در شهرستان پارس آباد 22 آذر 1399

صدور نزدیک به ۱۲ هزار سند مالکیت در شهرستان پارس آباد

نزدیک به 12 هزار سند مالکیت در شهرستان پارس آباد صادر شد.