عملیات کاوش باستان‌شناسی | شیوا بیان
انجام کاوش باستان‌شناسی در سرای زنجیرلو بازار تاریخی اردبیل 19 اردیبهشت 1400
رئیس اداره میراث ‌فرهنگی اردبیل خبر داد

انجام کاوش باستان‌شناسی در سرای زنجیرلو بازار تاریخی اردبیل

رئیس اداره میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی شهرستان اردبیل گفت: در راستای مرمت و احیای بازار تاریخی اردبیل کاوش باستان‌شناسی در سرای زنجیرلو این بازار آغاز شده و در حال انجام است.