محمدصادق کریمی
استراتژی منابع انسانی؛ ضرورت فراموش شده 20 خرداد 1401

استراتژی منابع انسانی؛ ضرورت فراموش شده

استراتژی و برنامه ریزی هدف دار در منابع انسانی نقطه عطفی در نیل به اهداف سازمانی است، برنامه ریزی ۵ ، ۱۰ و ۱۵ ساله که با توجه به استراتژی های سازمان و نیاز روز سرمایه های انسانی تدوین می شود.