مدرسه سازی
مدرسه‌سازی آغازی برای حرکت به سوی توسعه 06 آبان 1399
یادداشت؛

مدرسه‌سازی آغازی برای حرکت به سوی توسعه

شیوا بیان- توجه به آموزش صحیح، جامعه را از هبوط در ابعاد مختلف رهایی بخشیده، به عروج و تعالی منتهی می کند اما این مهم لوازم و بسترهایی را می طلبد که فراهم آوری آن ها، مقدمه ای بر تحقق رسیدن به باورهای آرمانی در حیطه  آموزشی است.