مرکز ارتباط علمی
تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و عملیاتی نمودن طرح ملی تاپ 29 اردیبهشت 1400

تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و عملیاتی نمودن طرح ملی تاپ

در راستای بررسی راهکارهای عملیاتی نمودن طرح ملی تاپ، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، نشست هم اندیشی با حضور دکتر رامین صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل و دکتر داود سیف زاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی در محل دانشگاه برگزار شد.