مفقودی
کشف پیکر یکی از دو کودک غرق شده در روستای آزادلوی شهرستان گرمی 14 فروردین 1401

کشف پیکر یکی از دو کودک غرق شده در روستای آزادلوی شهرستان گرمی

ر حال حاضر پس از گذشت چندین روز جستجو برای یافتن دومین کودک مفقودی با تمام توان ادامه دارد...