منطقه ویژه اقتصادی نمین
انتصاب رام به مدیر عاملی منطقه ویژه اقتصادی نمین، سرآغازی برای تحول با جوانان 24 تیر 1400
یادداشت؛

انتصاب رام به مدیر عاملی منطقه ویژه اقتصادی نمین، سرآغازی برای تحول با جوانان

یادداشت- محمد صادق کریمی: صاحبعلی رام به عنوان مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی نمین منصوب شد که این موضوع را می توان به عنوان سرآغازی برای امید به تشکیل مجموعه ی مدیریتی جوان و کارآمد در دولت آینده به حساب آورد.