مهندس صدیف بدری و فرهاد سبحانی | شیوا بیان
بازدید از روستاهای شهرستان نمین با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان 20 اردیبهشت 1400
با حضور صدیف بدری و فرهاد سبحانی انجام شد؛

بازدید از روستاهای شهرستان نمین با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان

بازدید از روستاهای شهرستان نمین با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان با حضور صدیف بدری و فرهاد سبحانی انجام شد.