نان | شیوا بیان
برگزاری جلسه کمیسیون نظارت برتشکلهای صنفی مرکز استان 20 اردیبهشت 1400

برگزاری جلسه کمیسیون نظارت برتشکلهای صنفی مرکز استان

جلسه کمیسیون نظارت برتشکلهای صنفی مرکز استان  در راستای بررسی مسائل و مشکلات اصناف و تشکلهای صنفی با حضور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر اعضای جلسه در محل سازمان برگزار شد.