نوروز
بازدید مدیر مخابرات منطقه اردبیل از مرکز نگهداری ارتباطات سیار 05 فروردین 1401

بازدید مدیر مخابرات منطقه اردبیل از مرکز نگهداری ارتباطات سیار

به منظور قدردانی و اطلاع از روند نگهداری ارتباطات سیار در ایام تعطیلات نوروز مدیر مخابرات منطقه اردبیل از این مرکز بازدید کرد.