هنرمندان
بخشش دیه ۵۸۰ میلیون ریالی با تلاش هیأت صلح هنرمندان 25 فروردین 1401

بخشش دیه ۵۸۰ میلیون ریالی با تلاش هیأت صلح هنرمندان

به همت هیأت صلح هنرمندان و عوامل برنامه حیات سسی انجام پذیرفت