هژمونی غرب
سند همکاری جامع ایران و چین مبتنی بر افول سلطه گری غرب است 12 فروردین 1400
دبیر مجمع دانش آموختگان استان اردبیل:

سند همکاری جامع ایران و چین مبتنی بر افول سلطه گری غرب است

دبیر مجمع دانش آموختگان استان اردبیل گفت: سند همکاری جامع ایران و چین در راستای تغییر نقشه ژئوپلوتیک جهانی مبتنی بر افول هژمونی غرب می باشد.