واحدهای قصابی اردبیل
بازرسی از واحدهای صنفی قصابی در اردبیل 28 اسفند 1400
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل طی مصاحبه ای گفت:

بازرسی از واحدهای صنفی قصابی در اردبیل

در اجرای طرح ویژه نوروز، طی بازرسی میدانی از واحدهای قصابی در سطح شهرستان اردبیل 24 واحد صنفی قصابی مورد بازدید قرار گرفتند.