کانون پرورشی
کانون‌ پرورش فکری اردبیل در رتبه نخست کشوری قرار گرفت 31 شهریور 1399

کانون‌ پرورش فکری اردبیل در رتبه نخست کشوری قرار گرفت

اداره کل کانون‌ پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل رتبه اول ارزیابی عملکرد ادارات کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور را به خود اختصاص داد.