کمک مومنانه
کمک مومنانه کارکنان پزشکی قانونی اردبیل به نیازمندان 14 دی 1399

کمک مومنانه کارکنان پزشکی قانونی اردبیل به نیازمندان

اردبیل- کارکنان پزشکی قانونی استان اردبیل کمک های مومنانه خود را در قالب بسته های معیشتی در اختیار خانواده های نیازمند قرار دادند.