گوجه فرنگی
آغاز کاشت محصول گوجه فرنگی در کشت و صنعت مغان 19 اردیبهشت 1400

آغاز کاشت محصول گوجه فرنگی در کشت و صنعت مغان

کاشت محصول گوجه فرنگی در شرکت کشت و صنعت مغان در استان اردبیل آغاز شد