آذری
ما،زبان آذری و چندین مساله بنیادین 27 ژانویه 2022
دکتر بهنام صحرانورد؛ تحلیل گر مسائل سیاسی و اجتماعی

ما،زبان آذری و چندین مساله بنیادین

شیوابیان-یاداشت-دکتر بهنام صحرا نورد،-انگیزه نگارش این نوشتار، انتخاب این کمترین بنده خدا به عنوان "دبیر علمی نشست علمی، تخصصی روز آذری های مسلمان جهان" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل می باشد که در آن پنج سخنران به ارائه مقالات و دیدگاه های خود پرداختند.