آمزوش و پرورش
کانون‌ پرورش فکری اردبیل در رتبه نخست کشوری قرار گرفت 31 شهریور 1399

کانون‌ پرورش فکری اردبیل در رتبه نخست کشوری قرار گرفت

اداره کل کانون‌ پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل رتبه اول ارزیابی عملکرد ادارات کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور را به خود اختصاص داد.