انقلاب
گام دوم انقلاب اسلامی 25 ژانویه 2022

گام دوم انقلاب اسلامی

غرض از ارائه این مطالب، انتظار می رود رفقای باصفا  با کنار گذاشتن تعصبات و وابستگی های حزبی و گروهی و تعلقات فردی و اجتماعی، فهم منطقی،  تحلیل درست و بینش عمیق از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی داشته باشیم واز ارائه مباحث سطحی و سلیقه ای بپرهیزیم.