ایستگاه هواشناسی
سرمای ۲۳ درجه زیر صفر در اردبیل 18 ژانویه 2022

سرمای ۲۳ درجه زیر صفر در اردبیل

سرمای ۲۳ درجه زیر صفر در ایستگاه هواشناسی فرودگاه اردبیل به ثبت رسید.