جلسه شورای اردبیل
در صورت تعلل در خرید تجهیزات در سال جاری، هزینه‌ی افزایش قیمت در سال بعدی بر شهرداری تحمیل خواهد شد 20 بهمن 1400
غریبی در جلسه شورا:

در صورت تعلل در خرید تجهیزات در سال جاری، هزینه‌ی افزایش قیمت در سال بعدی بر شهرداری تحمیل خواهد شد

غریبی در جلسه بررسی خرید تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین برای شهرداری اردبیل: اگرچه بحث برون‌سپاری خدمات، مورد تایید و ایده‌آل است اما نیاز شهرداری به تجهیزات اولیه ضروری است