جواد جوان مجیدی
دکتر جوان مجیدی خبر داد:ارجاع كار به سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان برميگردد 15 اسفند 1397
بعد از دوسال مقاومت و تلاش شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان در اجراي قانون وآئين نامه اجرايي باپيگيريها و جلسات مكرر ، با مساعدت و حمايت معاونت محترم مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي ، ارجاع كار به سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان بازميگردد.

دکتر جوان مجیدی خبر داد:ارجاع كار به سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان برميگردد

دكتر جوان مجيدي عضو شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور اظهار داشت ،بعد از دوسال مقاومت و تلاش شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان در اجراي قانون وآئين نامه اجرايي باپيگيريها و جلسات مكرر ، با مساعدت و حمايت معاونت محترم مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي ، ارجاع كار به سازمان هاي نظام مهندسي […]