خسروانی؛اردبیل،مصاحبه
گفتگوی اختصاصی با بهزاد خسروانی دبیر جمعیت تولیدگرایان ایران 01 دی 1398

گفتگوی اختصاصی با بهزاد خسروانی دبیر جمعیت تولیدگرایان ایران

مقدمه: نقش احزاب در نحوه شکل گیری انتخابات بر کسی پوشیده نیست. از این رو فعالیت و نقش احزاب در یک جامعه نشان از وجود دموکراسی در آن جامعه است. احزاب جزئی از ساخت دموکراتیک جامعه است که در فرآیند شکل گیری قدرت و در نحوه اعمال قدرت تاثیر می گذارند. این احزاب در هرم […]